CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 10 tháng 02 năm 2020 đến 14 tháng 02 năm 2020

(06/02/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (10. 02.  2020):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (11. 02.  2020):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc  – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (12. 02.  2020):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 15h30: Họp bàn về kỹ thuật mới & Trang thiết bị năm 2020 (Bs Anh PGĐ chủ trì ).
    • Thành phần: Ban Chủ nhiệm các khoa thuộc khối Ngoại.
    • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (13. 02.  2020):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (14. 02.  2020):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /02 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       10                        /02 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       11 & 13                /02 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:       12 & 14                /02 /2020