CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến 13 tháng 12 năm 2019

(04/12/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (09. 12.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (10. 12.  2019):                       Chuyên môn
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (11. 12.  2019):                      Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Làm việc với Đảng ủy khối.
  • Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy & Văn phòng Đảng ủy.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (12. 12.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………….........
Thứ sáu      (13. 12.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /12 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:     10 & 12                /12 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      09                        /12 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      11 & 13                /12/2019