CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 09 tháng 09 năm 2019 đến 13 tháng 09 năm 2019

(06/09/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (09. 09.  2019):                       Chuyên môn
 • 14h00: Tổ chức lớp Tập huấn Tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS dành cho cán bộ y tế của Bệnh viện (Bs Trung - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: như danh sách các Khoa đã đăng ký.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (10. 09.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Tổ chức lớp Tập huấn Tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS dành cho cán bộ y tế của Bệnh viện (Bs Trung - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: như danh sách các Khoa đã đăng ký.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (11. 09.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Tổ chức lớp Tập huấn Tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS dành cho cán bộ y tế của Bệnh viện (Bs Trung - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: như danh sách các Khoa đã đăng ký.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (12. 09.  2019):                        Chuyên môn
 • 14h00: Tổ chức lớp Tập huấn Tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS dành cho cán bộ y tế của Bệnh viện (Bs Trung - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: như danh sách các Khoa đã đăng ký.
………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (13. 09.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Ngoại Tiêu hóa, Khoa Ngoại Tim mạch & Khoa Vi sinh báo cáo (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /09 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      11                         /09 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      10, 12                   /09 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:       09, 13                  /09 /2019