CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 09 tháng 07 năm 2018 đến 13 tháng 07 năm 2018

(05/07/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (09. 07.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (10. 07.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (11. 07.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (12. 07.  2018):                                 Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (13. 07.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /07 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       09 & 12                /07 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       10                         /07 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:       11 & 13                /07 /2018