CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 08 tháng 07 năm 2019 đến 12 tháng 07 năm 2019

(05/07/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (08. 07.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (09. 07.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
  • 08h30 – 17h00: Tổ chức tập huấn chuyên đề “ An toàn trong thực hành tiêm truyền tĩnh mạch ” (Bs Trung - PGĐ chủ trì);
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Thành phần: theo thông báo của Phòng Điều dưỡng.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (10. 07.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (11. 07.  2019):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (12. 07.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Ngoại Thần kinh & Khoa Sinh hóa báo cáo (Bs Anh - PGĐ chủ trì );
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /07 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      10 & 12                /07 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      09 & 11                /07 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      08                         /07 /2019