CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 08 tháng 06 năm 2020 đến 12 tháng 06 năm 2020

(05/06/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (08. 06.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (09. 06.  2020):               Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc  – PGĐ chủ trì ).
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Kiểm tra tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020 (Bs Ngọc – PGĐ chủ trì).
 • Địa điểm: Khoa Sinh hóa – BVĐN
 • Thành phần: theo Quyết định số 284/QĐ-BVĐN ngày 22 tháng 05 năm 2020.
 • 15h30: Họp Hội đồng Ngoại khoa – Bệnh viện Đà Nẵng (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Trưởng hoặc phụ trách các khoa khối Ngoại, Liên chuyên khoa, Sản, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (10. 06.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Kiểm tra tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020 (Bs Ngọc – PGĐ chủ trì).
 • Địa điểm: Khoa Vi sinh – BVĐN
 • Thành phần: theo Quyết định số 284/QĐ-BVĐN ngày 22 tháng 05 năm 2020.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (11. 06.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Kiểm tra tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học năm 2020 (Bs Ngọc – PGĐ chủ trì).
 • Địa điểm: Khoa Huyết học – Truyền máu – BVĐN
 • Thành phần: theo Quyết định số 284/QĐ-BVĐN ngày 22 tháng 05 năm 2020.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ sáu       (12. 06.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Nội Tim mạch, Khoa Tim mạch can thiệp & Khoa Tim bẩm sinh & Cấu trúc báo cáo ( Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /06 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        09 & 11                /06 /2020   
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        08                        /06 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:        10 & 12                /06 /2020