CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 08 tháng 04 năm 2019 đến 12 tháng 04 năm 2019

(05/04/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (08. 04.  2019):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (09. 04.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (10. 04.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (11. 04.  2019):                        Chuyên môn
  • 13h00: Sinh hoạt khoa học – Hội nghị khoa học chuyên đề “ Cập nhật xử trí và điều trị nhồi máu não cấp ” (Bs Trung - PGĐ chủ trì);
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (12. 04.  2019):                        Chuyên môn
  • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 3 ) tại Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
  • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
  •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Nội Tổng hợp, Khoa Y học nhiệt đới & Khoa Huyết học – Truyền máu báo cáo (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /04 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      08                         /04 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      09 & 11                 /04 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      10 & 12                 /04 /2019