CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 07 tháng 05 năm 2018 đến 11 tháng 05 năm 2018

(03/05/2018)
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 07 tháng 05 năm 2018 đến 11 tháng 05 năm 2018
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (07. 05.  2018):                       Chuyên môn
  • Tổ chức tập huấn Lớp đào tạo Tiêm Truyền trị liệu của Bộ Y tế.
  • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 1 ) tại Cà Mau – Hồ Chí Minh của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
- Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (08. 05.  2018):                        Chuyên môn
  • Tổ chức tập huấn Lớp đào tạo Tiêm Truyền trị liệu của Bộ Y tế.
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (09. 05.  2018):                       Chuyên môn
  • Tổ chức tập huấn Lớp đào tạo Tiêm Truyền trị liệu của Bộ Y tế.
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 1 ) tại Sa Pa – Hà Nội của CBVC & NLĐ - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
- Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (10. 05.  2018):                        Chuyên môn
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (11. 05.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 13h30: Sinh hoạt khoa học – Chương trình tập huấn “ Sử dụng kháng sinh dự phòng trước và sau mổ ” (Bs Nhân - GĐ chủ trì);
- Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                              /05 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      07 & 10              /05 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      08 & 11               /05 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:      09                      /05/2018