CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 06 tháng 08 năm 2018 đến 10 tháng 08 năm 2018

(01/08/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (06. 08.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (07. 08.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (08. 08.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (09. 08.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (10. 08.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 08h00: Hội thảo khoa học chuyên đề “ Theo dõi và ứng dụng máy theo dõi bệnh nhân – Carescape Monitor ”
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Thành phần: theo giấy mời.
  • 13h30: Hội thảo chuyên đề “ Cập nhật Chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn ” ( Bs Nhân GĐ chủ trì ).
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Thành phần: theo giấy mời.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /08 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       06 & 09                /08 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       07 & 10                /08 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:      08                         /08 /2018