CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 06 tháng 07 năm 2020 đến 10 tháng 07 năm 2020

(02/07/2020)
………………………………………………………………………………………….
Thứ hai        (06. 07.  2020):                Chuyên môn
 •  Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
………………………………………………………………………………………….
Thứ ba         (07. 07.  2020):                Chuyên môn.
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 •  ​08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 1 ) tại Intercotinenal – Đà Nẵng năm 2020.
 • Thành phần: Chủ tịch Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ & theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện - Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 09h00: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 1 ) tại Đà Nẵng - Đà Lạt – Đà Nẵng năm 2020.
 • Thành phần: Chủ tịch Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ & theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh  – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………
Thứ tư         (08. 07.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 7h45: Đón Đoàn của Sở Y tế thành phố làm việc về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm (Bs Trung – chủ trì)
 • Thành phần: có sổ mời.
 • Địa điểm: Phòng giao ban tầng 7 - TT Tim mạch.
 • 8h và 14h: Đón Đoàn làm việc Thanh tra Sở Y tế (Bs Nhân GĐ chủ trì).
 • Thành phần: BGĐ, KHTH, TCKT, TCCB, CNTT, HCQT, VTTBYT, Dược
 • Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy – Bệnh viện Đà Nẵng.
…………………………………………………………………………………………...
Thứ  năm     (09. 07.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 08h30: Họp Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện 06 tháng đầu năm 2020.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: theo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.
 • 14h00: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.
 • 15h00: Sinh hoạt khoa học phòng khám (Bs Trung – chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ tham gia phòng khám và cấp cứu.
……………………………………………………………………………………........
Thứ sáu       (10. 07.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Ngoại Thần kinh, Khoa Lão & Khoa Sinh hóa báo cáo (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
……………………………………………………………………………………
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /07 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        07, 09 & 10         /07 /2020   
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:                                    /07 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:        06 & 08               /07 /2020