CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 06 tháng 05 năm 2019 đến 10 tháng 05 năm 2019

(04/05/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (06. 05.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (07. 05.  2019):                       Chuyên môn
 • 08h00: Đón Đoàn kiểm tra Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về Công tác Tổ chức cán bộ.
 • Thành phần: Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức cán bộ.
 • Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
 •  09h00: Họp Hội đồng Thuốc mở rộng ( Bs Nhân – GĐ chủ trì ).
 • Thành phần: có sổ mời.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (08. 05.  2019):                      Chuyên môn
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 1 ) tại Sa Pa – Hà Nội của CBVC & NLĐ - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
 • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (09. 05.  2019):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (10. 05.  2019):                        Chuyên môn
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 4 ) tại Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
 • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình Đơn thuốc (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /05 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      06, 08 & 10          /05 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:                                   /05 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      07 & 09                 /05 /2019