CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến 10 tháng 01 năm 2020

(03/01/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (06. 01.  2020):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (07. 01.  2020):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc  – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (08. 01.  2020):                       Chuyên viên
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 15h00: Họp về xây dựng kế hoạch ghép Gan ( Bs Anh – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: có sổ mời.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (09. 01.  2020):                        Chuyên môn
 • 14h00: Lễ đón nhận giải thưởng vinh danh của Hội Đột quỵ Châu Âu & Sinh hoạt khoa học về Đột quỵ (Bs Nhân - GĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ sáu       (10. 01.  2020):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Ngoại Bỏng – Tạo hình, Khoa Thăm dò chức năng & Khoa Răng Hàm Mặt báo cáo (Bs Anh - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /01 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       06                        /01 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       07 & 09                /01 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:       08 & 10                /01 /2020