CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 05 tháng 08 năm 2019 đến 09 tháng 08 năm 2019

(01/08/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (05. 08.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (06. 08.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (07. 08.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (08. 08.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (09. 08.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  •  14h00:Sinh hoạt khoa học – Khoa Nội Tiêu hóa, Khoa Mắt & Khoa Giải phẫu bệnh báo cáo (Bs Trung - PGĐ chủ trì);
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /08 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      05                        /08 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      06 & 08                /08 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      07 & 09                /08 /2019