CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 05 tháng 03 năm 2018 đến 09 tháng 03 năm 2018

(03/03/2018)
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 05 tháng 03 năm 2018 đến 09 tháng 03 năm 2018
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (05. 03.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (06. 03.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (07. 03.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (08. 03.  2018):                                 Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (09. 03.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học ( Bs Nhân - GĐ chủ trì )
+ Đề tài “ Phác đồ dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân nội khoa nằm viện ” ( Bs Lai – TK. NTM báo cáo )
+ Đề tài “ Phác đồ dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân ngoại khoa nằm viện ” ( Bs Mười – TK. NgCT- CH báo cáo )
 - Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..