CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 05 tháng 02 năm 2018 đến 09 tháng 02 năm 2018

(03/02/2018)
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 05 tháng 02 năm 2018 đến 09 tháng 02 năm 2018
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (05. 02.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (06. 02.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (07. 02.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (08. 02.  2018):                                 Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (09. 02.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..