CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 04 tháng 11 năm 2019 đến 08 tháng 11 năm 2019

(31/10/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (04. 11.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (05. 11.  2019):                       Chuyên môn
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
………………………………………………………………………………………….......
Thứ tư         (06. 11.  2019):                      Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (07. 11.  2019):                       Chuyên môn
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (08. 11.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Ngoại Tổng hợp & Khoa Ung bướu báo cáo (Bs Anh - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /11 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      05 & 07                /11 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      04, 06, 08             /11 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:                                   /11 /2019