CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 04 tháng 06 năm 2018 đến 08 tháng 06 năm 2018

(31/05/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (04. 06.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (05. 06.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
  • 15h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (06. 06.  2018):                       Chuyên môn
  • 07h45: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng ủy Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Thành phần: Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (07. 06.  2018):                       Chuyên môn
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo chủ đề “ Hướng dẫn xử lý dụng cụ nội soi ban hành kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 08 năm 2017 ” (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (08. 06.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /06 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      04 & 07                /06 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      05 & 08                /06 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:      06                        /06 /2018