CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 03 tháng 12 năm 2018 đến 07 tháng 12 năm 2018

(29/11/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (03. 12.  2018):                       Chuyên môn
 • 14h00: Làm việc với Khoa Nội Tim mạch & Khoa Phẫu thuật – Can thiệp tim mạch ( Bs Nhân – GĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban Giám đốc, tất cả các Phòng ban chức năng, Ban Chủ nhiệm của 02 khoa & tất cả các bác sỹ ở 02 khoa.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (04. 12.  2018):                        Chuyên môn
 • 14h00: Họp BCH Đảng bộ
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (05. 12.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • DI DỜI CÁC KHOA TIM MẠCH QUA TRUNG TÂM TIM MẠCH.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (06. 12.  2018):                        Chuyên môn
 • 15h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (07. 12.  2018):                        Chuyên môn
 • 07h50: Đoàn Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018.
 • Thành phần: Như danh sách phân công của Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Địa điểm : Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung     
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /12 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      03 & 06                /12 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      04                         /12 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      05 & 07                 /12 /2018