CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 03 tháng 09 năm 2018 đến 07 tháng 09 năm 2018

(29/08/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (03. 09.  2018):                       NGHỈ BÙ LỄ 2/9
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (04. 09.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (05. 09.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp BCH Đảng bộ
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (06. 09.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (07. 09.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Vi sinh báo cáo ( Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học cấp Bệnh viện – Kiểm soát nhiễm khuẩn trong môi trường Y tế ( Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Tập huấn về an toàn người bệnh  - Bs Hải ( P.QLCL ) báo cáo ( Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /09 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      04                         /09 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      06                         /09 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:     05 & 07                 /09 /2018