CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 03 tháng 06 năm 2019 đến 07 tháng 06 năm 2019

(31/05/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (03. 06.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (04. 06.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (05. 06.  2019):                       Chuyên môn
  • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 5 ) tại Hạ Long – Hà Nội của CBVC & NLĐ - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
  • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (06. 06.  2019):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (07. 06.  2019):                        Chuyên môn
  • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 6 ) tại Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
  • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.                                                                          
  •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /06 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      04 & 07                /06 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      03 & 05                /06 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      06                        /06 /2019