CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 03 tháng 02 năm 2020 đến 07 tháng 02 năm 2020

(31/01/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (03. 02.  2020):                       Chuyên môn
  • 13h00: Tập huấn “ Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng ngừa lây nhiễm N.CoV ” (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Thành phần:
  • Đợt 1 (13h00 đến 15h00): 50% Hộ lý Bệnh viện & 50% Nhân viên PHT.
  • Đợt 2 (15h00 đến 17h00): 50% Hộ lý Bệnh viện & 50% Nhân viên PHT.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (04. 02.  2020):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh  – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (05. 02.  2020):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (06. 02.  2020):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (07. 02.  2020):                      Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc  & Khoa Nội Hô hấp – Miễn dịch dị ứng báo cáo (Bs Trung - PGĐ chủ trì );
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /02 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       04 & 06                /02 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       03 & 07                /02 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:       05                        /02 /2020