CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 02 tháng 12 năm 2019 đến 06 tháng 12 năm 2019

(29/11/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (02. 12.  2019):                       Chuyên môn
  • Rà soát kiểm tra chất lượng cuối năm.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (03. 12.  2019):                      Chuyên môn
  • Rà soát kiểm tra chất lượng cuối năm.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (04. 12.  2019):                      Chuyên môn
  • Rà soát kiểm tra chất lượng cuối năm.
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (05. 12.  2019):                      Chuyên môn
  • Rà soát kiểm tra chất lượng cuối năm.
  • 15h00: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………….......
Thứ sáu      (06. 12.  2019):                        Chuyên môn
  • 07h45: Đoàn Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019.
  • Thành phần: Như danh sách phân công của Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Địa điểm : Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /12 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                  /12 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      02, 04 &06           /12 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      03 & 05                /12/2019