CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 02 tháng 09 năm 2019 đến 06 tháng 09 năm 2019

(30/08/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (02. 09.  2019):              NGHỈ LẾ 2/9 ( LỄ QUỐC KHÁNH  )
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (03. 09.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (04. 09.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (05. 09.  2019):                       Chuyên môn
………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (06. 09.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 15h30: Họp Hội đồng Ngoại khoa – Bệnh viện Đà Nẵng (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa & tất cả các bác sỹ khối Ngoại, Liên chuyên khoa, Sản, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /09 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      06                         /09 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      04                         /09 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      03, 05                   /09 /2019