CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 02 tháng 07 năm 2018 đến 06 tháng 07 năm 2018

(29/06/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (02. 07.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (03. 07.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
  • 13h30: Giao ban viện.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (04. 07.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (05. 07.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (06. 07.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Ngoại Thần kinh & Khoa Sinh hóa báo cáo ( Bs Anh - PGĐ chủ trì );
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /07 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      02                        /07 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      03 & 05                /07 /2018
Bs .Nguyễn Thành Trung:      04 & 06                /07 /2018