CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 02 tháng 04 năm 2018 đến 06 tháng 04 năm 2018

(30/03/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (02. 04.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (03. 04.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (04. 04.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (05. 04.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (06. 04.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học: Chuyên đề “ Cập nhật điều trị đa u tủy xương với Velcade ” (Bs Ngọc – PGĐ chủ trì)
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                    04               /04 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      02 & 05      /04 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      03 & 06      /04 /2018