CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 đến 05 tháng 07 năm 2019

(28/06/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (01. 07.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (02. 07.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (03. 07.  2019):                      Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (04. 07.  2019):                       Chuyên môn
  • 13h30: Giao ban viện.
    • Địa điểm: Phòng giao ban viện
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (05. 07.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /07 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      02 & 04                 /07 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      01                          /07 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      03 & 05                  /07 /2019