CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 01 tháng 06 năm 2020 đến 05 tháng 06 năm 2020

(28/05/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (01. 06.  2020):                 Chuyên môn
 
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (02. 06.  2020):                Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh  – PGĐ chủ trì ).
 •  Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 •  15h00: Sơ kết công tác đào tạo và Chuẩn bị triển khai kỹ thuật ghép Tủy (Bs Nhân (GĐ) chủ trì).
 • Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban Giám đốc, Khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp, Khoa Huyết học – Truyền máu, Khoa Sinh hóa, Khoa Vi sinh, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Chỉ đạo tuyến, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tổng hợp & Khoa Dược.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (03. 06.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (04. 06.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 •  13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (05. 06.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học : ( Bs Anh - PGĐ chủ trì );
 • Bình đơn thuốc.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /06 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        01                        /06 /2020   
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        02 & 04                /06 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:        03 & 05                /06 /2020