CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 01 tháng 04 năm 2019 đến 05 tháng 04 năm 2019

(29/03/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (01. 04.  2019):                       Chuyên môn
  • 14h00: Họp Ban Quản lý Kháng sinh để thông qua các pháp đồ Kháng sinh ( Bs Nhân – GĐ chủ trì ).
  • Thành phần: Các thành viên trong Ban Quản lý Kháng sinh.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (02. 04.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (03. 04.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (04. 04.  2019):                        Chuyên môn
  • 14h00: Họp Đảng ủy.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (05. 04.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /04 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      04 & 05                /04 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      02                         /04 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      01 & 03                /04 /2019