Bảng giá dịch vụ

Nghị quyết 99/2017/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng

GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT (BỔ SUNG) (Kèm theo Quyết định số: /2015/QĐ-UBND ngày tháng năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)

PHỤ LỤC SỐ 02 (Kèm theo Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 04 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)