BAN GIÁM ĐỐC

     
 
TIẾN SĨ BS.LÊ ĐỨC NHÂN
GIÁM ĐỐC 
 

ThS.BS PHẠM TRẦN XUÂN ANH
PHÓ GIÁM ĐỐC 

BSCK2 TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC
PHÓ GIÁM ĐỐC Danh sách Giám đốc qua các thời kỳ (sau năm 1975)

TRẦN CÔNG TƯỞNG

NGUYỄN VĂN SÂM

NGUYỄN VĂN LÝ

NGUYỄN CƯỚC

TRỊNH LƯƠNG TRÂN

PHẠM HÙNG CHIẾN

BS CK2 TRẦN NGỌC THẠNH