BAN GIÁM ĐỐC

 
 

 
TIẾN SĨ  BS. LÊ ĐỨC NHÂN
GIÁM ĐỐC 

 

 
ThS.BS PHẠM TRẦN XUÂN ANH
PHÓ GIÁM ĐỐC 
    

 
BS.CK2 TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC
                          PHÓ GIÁM ĐỐC                                                  
    
 


 
BS.CK2 NGUYỄN THÀNH TRUNG
PHÓ GIÁM ĐỐC

 
 
 

Danh sách Giám đốc qua các thời kỳ (sau năm 1975)
TRẦN CÔNG TƯỞNG
NGUYỄN VĂN SÂM
NGUYỄN VĂN LÝ
NGUYỄN CƯỚC
TRỊNH LƯƠNG TRÂN
PHẠM HÙNG CHIẾN
BS CK2 TRẦN NGỌC THẠNH