Xem tiếp

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Số:        /TBHĐ-BVĐN

               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày      tháng 9  năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra sát hạch Hợp đồng lao động

Xem tiếp

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Xem tiếp

BS. LÊ THỊ TIẾN, BS. ĐẶNG ANH ĐÀO,BS. NGUYỄN HÙNG
KHOA NỘI THẬN - NỘI TIẾT
BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Xem tiếp

Xem tiếp