Xem tiếp

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Số:        /TB -BVĐN

   Đà Nẵng, ngày        tháng      năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Đà Nẵng năm 2016 

Xem tiếp

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ chi tiết: 124 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Số giấy phép hoạt động:0519/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 12/8/2014

Tuyến trực thuộc: Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Hạng bệnh viện: Hạng I

Loại bệnh viện: Đa khoa

Xem tiếp

Xem tiếp

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Số:        /TBHĐ-BVĐN

               

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày      tháng 9  năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra sát hạch Hợp đồng lao động

Xem tiếp