Xem tiếp

Xem tiếp

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:        /TB-BVĐN

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2017Thực hiện Công văn số 1336/SYT-TCCB ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Sở Y tế về việc ký kết hợp đồng lao động, Bệnh viện Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng  Hợp đồng  lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ như sau:

Xem tiếp

Xem tiếp

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Số:        /TB -BVĐN

   Đà Nẵng, ngày        tháng      năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Đà Nẵng năm 2016 

Xem tiếp